Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอน หน้ากากสัตว์ มีมากกว่า 10 แบบ ประยุกต์ใช้กับหลากหลายวิชาได้

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอน หน้ากากสัตว์ มีมากกว่า 10 แบบ ประยุกต์ใช้กับหลากหลายวิชาได้

หน้าที่คุณครู ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์…

ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดาวน์โหลดที่นี่

สพฐ.แจกให้ดาวน์โหลด ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา เรื่อง…รู้รับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ…

สพฐ.แจกให้ดาวน์โหลด ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา เรื่อง...รู้รับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 – ป.6…

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 - ป.6

Advertisement

รวมข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 รายวิชา ข้อสอบ ดาวน์โหลดฟรี

รวมข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 รายวิชา ประกอบด้วย 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5..สุขศึกษาและพลศึกษา 6.ศิลปะ 7.การงานอาชีพฯ 8.ภาษาอังกฤษ 9.ประวัติศาสตร์ 10.อาเซียนศึกษา