Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ต่อใบประกอบวิชาชีพ

การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของคุรุสภา ผ่านระบบ KSP SCHOOL ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านควรทราบ!!

การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของคุรุสภา ผ่านระบบ KSP SCHOOL ผู้บริหารและคุณครู ทุกท่านควรทราบ!!

คุรุสภา เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่จะหมดอายุ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 กว่า 2 แสนคน…

คุรุสภา เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่จะหมดอายุ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 กว่า 2 แสนคน ต่อใบประกอบวิชาชีพ ผ่าน 3 ช่องทาง

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ KSP e – Service…

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า ๒ แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School