หน้าแรก แท็ก บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ

แท็ก: บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ

ที่ ศธ 04009/ว6818 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

0
ที่ ศธ 04009/ว6818 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐ เรื่อง การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียน ผู้อำนวยการสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต /ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง    ๑ หนังสือสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๑๗๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๑๑๘...

MOST POPULAR