Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ปปช

แผนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปปช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา…