Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ผลย้ายครู

ประกาศแล้ว ผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 2 ( รอบ2 ) ปี 2562 34 จังหวัด

ประกาศแล้ว ผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 2 ( รอบ2 ) ปี 2562 34 จังหวัด ประกาศแล้ว ผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 2 ( รอบ2 ) ปี 2562 34 จังหวัด

คุณครูรู้ยัง!! ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน…

คุณครูรู้ยัง!! ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากศจ.ชุดเดิมกลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 และจะถือว่าเป็นโมฆะ!!

จังหวัดที่2มาแล้ว!! ผลย้ายครู ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ 2 ปี 2562 (กศจ.แพร่)

จังหวัดที่2มาแล้ว!! ผลย้ายครู ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ 2 ปี 2562 (กศจ.แพร่) จังหวัดที่2มาแล้ว!! ผลย้ายครู ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ 2 ปี 2562 (กศจ.แพร่)

11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562…

11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562) 11 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู น้อยที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562)

10 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู มากที่สุด พ.ศ. 2562…

10 จังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู มากที่สุด พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562)