Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

พรบ.การศึกษา

สกศ.เผย จากการรับฟังความเห็น พบว่ามีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อย…

สกศ.เผย จากการรับฟังความเห็น พบว่ามีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก…

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ที่ทำให้ครูสอนไม่เต็มที่หรือเวลาเรียนของนักเรียนไม่พอ

สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.…

สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี