Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ภาษาอังกฤษ

คุณครูเตรียมพร้อม!! รมว.ศธ.ย้ำครูทุกคนต้องพูดอังกฤษได้ วางเป้าหมายพัฒนาภายใน 3 ปี

คุณครูเตรียมพร้อม!! รมว.ศธ.ย้ำครูทุกคนต้องพูดอังกฤษได้ วางเป้าหมายพัฒนาภายใน 3 ปี คุณครูเตรียมพร้อม!! รมว.ศธ.ย้ำครูทุกคนต้องพูดอังกฤษได้ วางเป้าหมายพัฒนาภายใน 3 ปี

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นป.1-ม.6 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นป.1-ม.6 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด เว็บครูอัพเดตนำเสนอแผนการสอน ภาษาอังกฤษ ให้คุณครูได้นำ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนที่ความรู้และเกิดทักษะที่ดี ทางด้าน ภาษาอังกฤษ

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 คลิกที่นี่..

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่..เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกืจกรรมการเรียนรู้ของคุณครู สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2