Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

มติครม.

มติ ครม. เกี่ยวกับการศึกษา  24  ธันวาคม  2562 แต่งตั้ง  ประธานกรรมการ  และ กรรมการ …

มติ ครม. เกี่ยวกับการศึกษา  24  ธันวาคม  2562 แต่งตั้ง  ประธานกรรมการ  และ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ใหม่

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการตามมติครม. ในการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการตามมติครม. ในการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการตามมติครม. ในการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก