Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ย้ายข้าราชการครู

คุณครูเช็กด่วน!! มาแล้ว ก.ค.ศ. แจ้งหนังสือ ว 13 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครู…

คุณครูเช็กด่วน!! มาแล้ว หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครู ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวดี!! สพฐ.เผยรับพิจารณาให้ ครูย้ายได้ ถ้าบรรจุ 2 ปี (จากเดิม 4 ปี) เข้าวาระเรียบร้อยแล้ว

ข่าวดี!! สพฐ.เผยรับพิจารณาให้ 2 ปี ครูสามารถย้ายได้ (จากเดิม 4 ปี) เข้าวาระเรียบร้อยแล้ว ข่าวดี!! สพฐ.เผยรับพิจารณาให้ 2 ปี ครูสามารถย้ายได้ (จากเดิม 4 ปี) เข้าวาระเรียบร้อยแล้ว