Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ร่าง พรบ.

สกศ.เผย จากการรับฟังความเห็น พบว่ามีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อย…

สกศ.เผย จากการรับฟังความเห็น พบว่ามีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก…

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ที่ทำให้ครูสอนไม่เต็มที่หรือเวลาเรียนของนักเรียนไม่พอ