Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

วิชาชีพครู

คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3 ช่องทาง (ออนไลน์-ศธจ.-ไปรษณีย์) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62…

คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3 ช่องทาง (ออนไลน์-ศธจ.-ไปรษณีย์) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

ข่าวดี!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม…

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 9 แห่ง 9 หลักสูตร