หน้าแรก แท็ก สพฐ.

แท็ก: สพฐ.

สพฐ. ติวเข้ม ตรวจสอบภายใน หวังสกัด ทุจริตในองค์กร

0
สพฐ.ติวเข้มตรวจสอบภายใน !!! หวังสกัดทุจริตในองค์กร นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 426 คน ซึ่งได้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงให้รับทราบถึงหลักการข้อควรระวังเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการให้คำปรึกษา...

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564)

0
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีหนังสือ เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําครั้งที่ 1 เมษายน 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง...

รมว.ศธ. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยคิด ปรับปรุงการเรียนประวัติศาสตร์ รูปแบบใหม่ ภูมิใจถึงความเป็นไทย

0
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิช่วยคิด ปรับปรุงการเรียนประวัติศาสตร์ รูปแบบใหม่ ภูมิใจถึงความเป็นไทย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ เพื่อปรับหลักสูตรการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เพราะตนมองว่าการเสนอและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยจะต้องนำเสนอให้มีความน่าสนใจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนซึมซับและภูมิใจถึงความเป็นไทย การปรับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์จะผสมผสานกับแผนบรูณาการการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ( ศธ.)ได้วางเอาไว้ โดยให้โรงเรียนคุณภาพชุมชน นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้กับผู้เรียน แม้จะเป็นเสี้ยวหนึ่งของการบรูณาการการศึกษา แต่ถือเป็นส่วนสำคัญ เพราะในอนาคตเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสามารถทำให้ผู้เรียนพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าท้องถิ่นของตนได้ ดังนั้น...

ผลวิจัยชี้ ผอ.โรงเรียน ขาดความเป็นผู้นำทางวิชาการ

0
ผลวิจัยชี้ ผอ.โรงเรียน ขาดความเป็นผู้นำทางวิชาการ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ครั้งที่ 2/2564 ว่า ที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) ซึ่งได้ทำการวิจัย เรื่อง จากความท้าทายสู่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยที่เสนอมายืนยันชัดเจนว่า ปัญหาของผู้บริหารโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังขาดความเป็นผู้นำทางวิชาการที่ชัดเจน และเท่าที่ทราบมาทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ทราบเรื่องนี้อยู่แล้ว...

เลขา กพฐ.ชี้แจง การประเมิน ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ ประเมินเพื่อพัฒนา หากใครผ่านที่กำหนด สามารถนำมาลดระยะ การทำวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ ได้

0
เลขา กพฐ.ชี้แจงการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)ได้กล่าวชี้แจงประเด็นเรื่องใช้ภาษาอังกฤษในการเลื่อนวิทยฐานะซึ่งในข้อเท็จจริงนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ขับเคลื่อนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ในปีงบประมาณ2564 ตามที่ รมว.ศธ.ได้มีนโยบายให้ครูผู้สอน มีสมรรถนะใน 3 เรื่อง คือ 1.ในเรื่องการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารการนำเสนอ 2. การสอนการเรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.ด้านเทคโนโลยี หรือ Digital literacy ซึ่ง สพฐ.ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในทั้ง3เรื่องดังกล่าว เช่น ภาษาอังกฤษให้คุณครูได้แสวงหาความจากสื่อต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือทักษะการสนทนาระหวางกัน สพฐ.จึงมีแนวนโยบายดังนี้ 1.ต้องการให้คุณครูทุกคนได้มีการประเมินตนเองใน3เรื่องที่ได้กล่าวมา เพื่อให้สมรรถนะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ...

ครม.ไฟเขียว ศธ. !!! ลุยโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

0
ครม.ไฟเขียว ศธ. !!! ลุยโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการระยะ 10 ปี ใช้งบประมาณทั้งหมด 9,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินโครงการทันทีในปีงบประมาณ 64 ในงบประมาณ จำนวน 200...

สพฐ.ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา “ขอ-เลื่อน” วิทยฐานะ

0
สพฐ.ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา “ขอ-เลื่อน” วิทยฐานะ  ครูทุกคน ต้องมี ทักษะ ภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น เมื่อวันที่ 15 ก.พ.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ว่า ในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะให้เป็นปีแห่งการเดินหน้ายกระดับภาษาอังกฤษของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนสังกัด สพฐ. โดยในส่วนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษานั้น ขณะนี้...

สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.

0
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3 ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารบุคคลและเตรียมการวางแผนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงานข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง...

สพฐ.พร้อมสอบครูผู้ช่วย  หลังสมุทรสาครปลดล็อค

0
สพฐ.พร้อมสอบครูผู้ช่วย  หลังสมุทรสาครปลดล็อค นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมที่จะจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ(ว.16) สังกัด สพฐ. ปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นทำให้ต้องเลื่อนการสอบไปอย่างไม่มีกำหนด นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศการสอบแข่งขันดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้ที่เตรียมความพร้อมจะลงสมัครสอบไม่ต้องกังวล เราไม่ได้นิ่งนอนใจหรือปล่อยละเลย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้ยังไม่ดีขึ้น...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

0
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวขาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔...

MOST POPULAR