Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สอบท้องถิ่น

รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ชี้แจงข้อครหา…

รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ชี้แจงข้อครหา ทุกประเด็น การสอบท้องถิ่น 62

อธิบดี กสถ. ออกมาโต้ข่าวทุจริตสอบ ยืนยันการสอบท้องถิ่น 62 ดำเนินการถูกต้องและโปร่งใส…

อธิบดี กสถ. ออกมาโต้ข่าวทุจริตสอบ ยืนยันการสอบท้องถิ่น 62 ดำเนินการถูกต้องและโปร่งใส ไม่มีการล้มผลสอบแน่นอน!