Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สอบโอเน็ต

หยุด!เปรียบเทียบ O-NET รร.ในเมืองกับรร.ท้องถิ่น แต่O-NETควรเป็นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้…

หยุด!เปรียบเทียบ O-NET รร.ในเมืองกับรร.ท้องถิ่น แต่O-NETควรเป็นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน ห้องเรียน หรือนักเรียนแต่ละคน -- ตวง อันทะไชย 26 ก.ค. 2562 --

สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31…

สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -31 ส.ค. 2562 กำหนดวันส่งรายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 62