Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สอบ ก.พ.

ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เช็คด่วน!

ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เช็คด่วน!

จะสอบครู เตรียมตัว “ปี 2563 ข้าราชการทุกประเภทจะต้องสอบ ภาค ก กพ.” ป.ศักดิพงศ์  กล่าว 7…

จะสอบครู เตรียมตัว " ข่าวการสอบ ภาค ก ที่ กพ.กำลังจะสอบ ปี 2563 ครั้งนี้ ข่าวว่าจะมีการรวมถึงข้าราชการทุกประเภท เช่น ครู " ป.ศักดิพงศ์  กล่าว 7 สิงหาคม 2562