หน้าแรก แท็ก สังการโควิด

แท็ก: สังการโควิด

หนังสือสั่งการของ กระทรวง ศึกษาธิการ ยังคงยึดถือปฏิบัติตามประกาศฯ ปรับลดเวลาและวันทำงาน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 ข้อ

0
เรียน องค์กรหลัก และทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (ประจำวันที่ ๒๘ มษายน ๒๕๖๓) ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ. ๒๕๖๓ และประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๓...

MOST POPULAR