หน้าแรก แท็ก เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แท็ก: เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีๆ เกี่ยวกับการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่งคุณครูสามารถเข้าตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเอง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 908 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษทุกเขต...

วิธีตรวจสอบ การได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้วยตัวเอง

0
วิธีตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเอง สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอแนะนำวิธีตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเองผ่านทางระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ได้ง่ายๆ และรวดเร็วขึ้น ครูอัพเดตดอทคอมจึงนำวิธีตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเองมาให้คุณครูทุกท่านได้ศึกษาและเข้าตรวจสอบรายชื่อด้วยตัวเองกันครับ ซึ่งคุณครูสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อตามขั้นตอนได้ ดังนี้ เข้าเว็บไซต์ https://thanundon.soc.go.th/home/frmloginuser เพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต (ระดับผู้ใช้งาน) เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ - เลขบัตรประจำตัวประชาชน - ชื่อ (ภาษาไทย) - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) - วันเกิด (dd/mm/yyyy) - รหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน) - กรอกรหัส...

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี ๒๕๖๓

0
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี ๒๕๖๓ 29 มกราคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่... ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี ๒๕๖๓             ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม...

เช็กที่นี่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี2563

0
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน 30,042 รายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 1,266 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ....

การปรับราคาชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

0
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกขต / ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๕๗๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับราคาชดใช้แทน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคือตามกฎหมายทุก ๓ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ และได้กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

0
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่สมาด้วย ๑ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็ดวามชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ ๒....

ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

0
ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงนเขตพื้นที่การศึษาทุกเขต / ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๘๘๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด...

การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

0
การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563       ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดคลิกที่นี่ ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เป็นอย่างสูงค่ะ  

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

0
ที่ ศธ 04009/ว3768 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีคว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด และจะต้องจัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานที่ครบถ้วน...

ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้...

0
ด่วนที่สุด !!!  04009/ว 7273  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้ สพท. รายงาน สพฐ. ภายใน 16  ธ.ค. 2562

MOST POPULAR