หน้าแรก แท็ก เปิดเรียน

แท็ก: เปิดเรียน

การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

0
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบการที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค.ไปแล้วนั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลายรัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค.กำหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษา...

ด่วนที่สุด แจ้งแนวปฎิบัติเปิดเรียน ในสถานการณ์ COVID19 เกี่ยวกับการ ลงทะเบียนไทยชนะ

0
  ด่วนที่สุด แจ้งแนวปฎิบัติเปิดเรียน ในสถานการณ์ COVID19 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี หนังสือ เรื่อง แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กำหนดแนวทางในการเปิดเรียนของสถานศึกษา ซึ่งดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น   ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีแนวทางให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการลงทะเบียนเพื่อขอติดตั้งระบบ...

MOST POPULAR