Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

เอกสารวิชาการ

ครูพัสดุห้ามพลาด ! สรุปสาระสําคัญ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ครูพัสดุห้ามพลาด ! สรุปสาระสําคัญ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

เอกสารวิชาการ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย…

เอกสารวิชาการ "แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดย สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่..

หน้าที่คุณครู ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์…

ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดาวน์โหลดที่นี่

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษเอกสารทางวิชาการ อย่างถูกต้อง

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษเอกสารทางวิชาการ อย่างถูกต้อง มาตรฐานของเอกสารทางวิชาการ ตั้งค่าหน้ากระดาษผลงานวิชาการ วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษเอกสารทางวิชาการ อย่างถูกต้อง ตั้งค่าหน้ากระดาษขนาดเท่าไหร่ดี ตั้งค่าหน้ากระดาษในWord…