Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แจกฟรีแผนการสอน

แผนการสอนภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่..

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แผนการสอนภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดที่นี่

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6…

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.6 แผนการสอนวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนวิทยาศาสตร์ แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ แผนการสอน ฉบับปรับปรุงล่าสุด

แผนการสอนศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

แผนการสอนศิลปะ ป.1-ม.6 ฉบับปรับปรุง คลิกที่นี่..เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูทุกท่านครับ

แผนการสอนสุขศึกษา ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..ปรับปรุงลิ้งก์

แผนการสอนสุขศึกษา ป.1-ม.6 ปรับปรุงใหม่ คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 – ม.6 คลิกที่นี่..

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.6 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนประวัติศาสตร์ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอน Active learning ป.5 ดาวน์โหลดที่นี่..

แผนการสอน Active learning ป.5 ใหม่ล่าสุด เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครู สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Advertisement

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนนี้ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 ดาวน์โหลดที่นี่..

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 ฉบับปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดที่นี่.. คุณครูสามารถนำแผนการสอนภาษาอังกฤษ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 ดาวน์โหลดที่นี่..

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 ฉบับปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดที่นี่.. คุณครูสามารถนำแผนการสอนภาษาอังกฤษ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 คลิกที่นี่..

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่..เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกืจกรรมการเรียนรู้ของคุณครู สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2