Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แนวปฎิบัติ

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนวปฎิบัติกระเป๋าสะพายนักเรียน ต้องมีน้ำหนักเฉลี่ยไปเกิน 15% ของน้ำหนักตัว…

มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งแนวปฎิบัติกระเป๋าสะพายนักเรียน ต้องมีน้ำหนักเฉลี่ยไปเกิน 15% ของน้ำหนักตัว และให้ครู ผู้ปกครองนักเรียนใส่ใจเรื่องการจัดตารางเรียน