Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แบบทดสอบการอ่าน

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด  แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ของ…

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด  แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ของ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - 2561