Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

โอนย้ายครู

คุณครูเช็กด่วน!! มาแล้ว ก.ค.ศ. แจ้งหนังสือ ว 13 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครู…

คุณครูเช็กด่วน!! มาแล้ว หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครู ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ