Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ใบประกอบวิชาชีพครู

คุณครูเช็กด่วน !!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…

คุณครูเช็กด่วน !!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 " ต่อใบประกอบฯ ล่าช้า ถูกปรับ 200 บาท ต่อเดือน !!! " (26 พ.ย. 2562)

สพฐ. ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง ผอ.สพท. ทุกเขต เรื่อง การออก หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู…

สพฐ. ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง ผอ.สพท. ทุกเขต เรื่อง การออก หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น

ข่าวดี!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม…

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 9 แห่ง 9 หลักสูตร