Test Blueprint สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

1993

Test Blueprint สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

Test Blueprint สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

Test Blueprint สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
Test Blueprint สอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2565 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สมัคร สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่ 

ผังการส้รางข้อสอบ Test Blueprint การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 จำนวน 4 วิชา โดยวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาชีพครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Test Blueprint : English for Communication
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Test Blueprint : The Use of Digital Technology for Education
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 วิชาชีพครู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Test Blueprint : Teaching Profession

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

สมัคร สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565