Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

2639

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565
Test Blueprint O-NET2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นป.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ป.6 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ป.6 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.3 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2565 ดังนี้

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565
Test Blueprint O-NET2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นม.6 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ม.6 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ (5) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาสังคมศึกษา O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปี การศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

Test Blueprint O-NETม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

Test Blueprint O-NETม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

Test Blueprint โอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/