Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

948

Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (TestBlueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (TestBlueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565
TestBlueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (TestBlueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

TestBlueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (TestBlueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) มีวัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อ
1. เพื่อทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะได้รับหลังการทดสอบ V-NET 2565 ได้แก่
1. ผลการทดสอบ V-NET
2. ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DL) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
3. วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

ดาวน์โหลดTestBlueprint V-NET 2565 ได้ที่นี่

Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565
TestBlueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (TestBlueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565
Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565
TestBlueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (TestBlueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้