Update กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สอบ 11 ธ.ค.64

2740

Update กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สอบ 11 ธ.ค.64

Update กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สอบ 11 ธ.ค.64
Update กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สอบ 11 ธ.ค.64

Update กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สอบ 11 ธ.ค.64

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งชะลอการดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้มีแนวทาง
ผ่อนคลายมาตรการ กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา จึงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายละเอียด

>>> เรียน ศธจ

>>> เรียน ผอ.สศศ

>>> เรียน สพท.

>>> เรียน ก.ค.ศ.

>> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการและตารางสอบ

Update กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สอบ 11 ธ.ค.64
Update กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สอบ 11 ธ.ค.64
Update กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สอบ 11 ธ.ค.64
Update กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สอบ 11 ธ.ค.64