Workshop การเขียนผลงานทางวิชาการ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 Step by Step

🍎 ขอเชิญ อบรมปฏิบัติการ Workshop การเขียนผลงานทางวิชาการ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4
Step by Step
ควรลงทะเบียนจองสิทธิ์ก่อน ทาง google form แต่เนิ่นๆ เพราะรับเพียง 20 ท่านเท่านั้น
⏰ ส่วนการชำระ ควรก่อนการอบรม 15 วัน ของแต่ละรุ่น ส่วนที่เหลือให้ชำระในวันที่มีการอบรม สอบถามรายละเอียด
081-939 1946

🌹สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ ก่อน ได้ตาม link ด้านล่าง

คลิกลงทะเบียนที่นี่
หรือที่
https://forms.gle/9JLXiWwifjBy6KKm6